Близо 6 млн.лв. ще вложат в реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата на Драговищица и Петърч

462 преглеждания

Финансирането е по проект към ДФ "Земеделие"

Договор за реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи в селата Петърч и Драговищица подписа Община Костинброд с Държавен фонд „Зеледелие“. Той ще осигури финансиране в размер на 5 755 335,02 лева за реализацията на проектите, информират от местната администрация.

Отпускането на безвъзмездна финансова помощ е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Пълното наименование на проекта е „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на село Драговищица, община Костинброд“. Срокът за неговото изпълнение е 36 месеца.

Одобреният проект обхваща две от най-големите населени места в общината, в които, по данни на НСИ от 2017 г., живеят общо 3122-ма души.  

Проектът напълно отговаря на заложените приоритети, стратегически подцели и мерки в Общинския План за развитие на Община Костинброд 2014-2020, а именно:

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната среда

Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните води

Дейности:

• Използване на нови водоизточници;

• Рехабилитация на съществуваща мрежа на с. Петърч и квартали на Костинброд -Шияковци, Маслово;

• Водоснабдяване на неводоснабдени населени места;

• Изграждане на канализационна мрежа.

С прилагането на съответните мерки, Община Костинброд се стреми да отговори на приоритетите и целите, заложени в нормативните документи на национално ниво за подобряване достъпността и качеството на предоставяните услуги във ВиК сектора, допълват от ведомството и подчертават, че реализирането на проекта за реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа в Петърч и Драговищица ще задоволи действителните нужди на местното население.

EspressoNews