Близо 60 души посетиха изнесената приемна на ОИЦ-София в Драгоман

433 преглеждания

И се запознаха с възможностите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Драгоман, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Близо 60 души посетиха приемната, като най-голям интерес проявиха към възможностите за финансиране на проекти за подпомагане на малки земеделски стопанства. Експертите на ОИЦ-София представиха на посетителите предстоящата да се отвори подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони.

От нея могат да се възползват именно земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем. Те ще могат да кандидатстват за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, за закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, ще се финансират и предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

По мярката ще може да се кандидатства с проекти на стойност от 1 250 до 25 000 евро, а безвъзмездната помощ ще е до 80%.

Представителите на ОИЦ-София отговориха и на въпроси, свързани с подобряването и развитието на туристическата и образователна инфраструктура на местно ниво.

Откритата приемна в община Драгоман е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички 22 общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.

На 7 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Костинброд.

Източник: Община Драгоман