В началото на юли ще бъде следващото редовно заседание на ОбС-Своге

353 преглеждания

Местният парламент ще се произнесе по 21 точки

На 3 юли ще бъде следващото редовно заседание на Общински съвет-Своге. То е с начален час 16.30 и ще се проведе в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“. Проектът на Дневен ред включва 21 точки.

Съветниците ще започнат работа с предложение относно даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София, насрочено за 23.07.2018 г.

След това ще разгледат предложение относно издаване на запис на заповед от Община Своге в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор No 23/07/2/0/00836 от 04.04.2018 г. по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Следващите няколко точки от Дневния ред са посветени на предложения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., в разделите „Под наем“ и „Продажби“.

Местният парламент ще вземе решение и за определяне границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони, след което ще премине към решенията за промяна статутите на имоти.

Общинарите ще се произнесат и за продажбата на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Искрец, както и за съгласуване на искане за изменение на действащ ПУП – ИПР нa мaх. “Гламек“ - с. Церово.

Общинският съвет ще реши още дали да бъдат закупени 18 броя ретранслаторни станции като част от инвестиционно намерение, а след това ще разгледат предложение относно създаване на общинско социално предприятие във връзка с изпълнение на проект „Нова възможност за реализация“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Следващото решение в програмата е за издаване на запис на заповед от Община Своге в полза на УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“, обезпечаваща авансово плащане по Договор NNo BG05M9OP001-2.010-0773-C017 25.04.2018 г., процедура: BG05M9OP001-2.010 “Рзвитие на социалното предприемачество“.

Точка 18 от Дневния ред е предложение относно определяне срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници, броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Своге, условията и реда за разпределянето им между превозвачите, както и определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Общината.

Ще бъде утвърден и допълнителен списък на новопостъпили служители от Общинска администрация, които имат право на транспортни разходи през 2018 година, а на следващо място съветниците ще решат дали да бъде допълнена Наредбата за символите, почетните знаци и звания на град Своге

Редовното заседание на Общински съвет-Своге ще завърши с питания.

EspressoNews