В петък е заседанието на ОбС-Драгоман

509 преглеждания

Вижте дневния ред

Редовно заседание ще проведе Общински съвет – Драгоман на 15 юни 2018 г. Началният час е 15:00. Местният парламент ще се събере в заседателната зала на общинската администрация.

Проектът на Дневен ред включва 10 точки.

В рамките на първите шест от тях Общинският съвет ще гласува Предоставяне на земи от ОПФ на основание чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ в различни населени места на територията на общината.

Извършване на делба на поземлени имоти в землището на с. Владиславци, с. Круша и с. Мало Малово е следващата точка от Дневния ред.

След нея, общинските съветници ще преминат към приемане на план за противодействие на тероризма в Община Драгоман и прилагане на доброволно влезлия в сила план на с. Несла, Община Драгоман, одобрен със Заповед РД-15-662/05.10.2017г.

Заседанието на Общинския съвет ще завърши с точка „Други“. Преди него заседания ще проведат комисията по образование, здравеопазване, култура, младежка политика, спорт, социална политика и вероизповедания; комисията по устройство на територията, пътна и селищна  мрежа, благоустрояване, транспорт, земеделие, гори, екология, околна среда и води и комисията по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, програми на Европейски съюз.

EspressoNews