В последния ден на юли ще заседава Общински съвет-Сливница

422 преглеждания

Вижте точките от Дневния ред

В последния ден на месец юли ще заседава Общински съвет-Сливница. Местният парламент ще се събере в салона на първия етаж на Община Сливница в 14:00 часа и ще работи при следния Дневен ред:    

1. Докладни записки.

Вх. № 66 Относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница -вносител: Васко Стоилков – кмет.

Вх. № 67 Относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница -вносител: Васко Стоилков – кмет.

Вх. № 68 Относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница -вносител: Васко Стоилков – кмет.

Вх. № 69 Относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница -вносител: Васко Стоилков – кмет.

Вх. № 70 Относно: Отдаване под наем на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница -вносител: Васко Стоилков – кмет.

Вх. № 71 Относно: Предоставяне на земи от ОПФ на основание чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 72 Относно: Приемане на нови схеми в търговски зони на гр.Сливница за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения, съгласно чл.56 от ЗУТ - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 73 Актуализиране и допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сливница за 2018 година - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 74 Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във връзка с чл.36 от ЗС на наследници на Ставри Димитров Миков - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 75 Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 от Наредба № 2 на ОбС – Сливница за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във връзка с чл.36 от ЗС - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 76 Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 от Наредба № 2 на ОбС – Сливница за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във връзка с чл.36 от ЗС на наследниците на Траян Христов Илков - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 77 Относно: Продажба на идеални части от недвижим имот - частна общинска собственост, прилежащи към сграда с учредено право на строеж в УПИ ІI - 253, кв.76 по плана на гр. Сливница - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 78 Относно: Одобряване на пазарни оценки и възлагане провеждането на публичен търг за продажба на недвижими общински имоти, находящи се в гр. Сливница - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 79 Относно: Корекция на бюджета на община Сливница за 2018 г. - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 80 Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Сливница за първото шестмесечие на 2018 г. - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 81 Относно: Разрешително за водовземане от воден обект публична общинска собственост - язовир „Братушково" - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 82 Относно: Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и парцеларни планове за външни В и К връзки, електро захранване и транспортен достъп за имот извън урбанизирана територия с идентификатор 67372.90.6 м."Друм" по КККР в землището на гр.Сливница - - вносител - Радостин Ялъмов, вр. и. д. кмет на община Сливница, съгласно заповед № 66-00-261/23.07.2018 г.

Вх. № 83 Относно: Отчет за дейността на Общински съвет община Сливница и неговите комисии през първото полугодие на 2018 година – вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

3. Въпроси към кмета и отговори.

4. Разни.

EspressoNews

източник: община Сливница