ДБТ-Своге разполага със средства за сключване на договори по насърчителни мерки

150 преглеждания

За стимулиране на мобилността и/или предприемачеството нa безработни от Своге и Годеч

Дирекция „Бюро по труда”, гр. Своге уведомява безработните лица от общините: Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) - през 2019г., както следва:

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица насочени/наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл.42 от ЗНЗ):

- за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50% от действително направените разходи за период до 12 месеца- за представяне пред работодател – еднократно до 112 лв. (чл.42, ал.2 от ЗНЗ) - 588,50 лв.

- за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, при започване на работа по трудово правоотношение на пълно или непълно работно време в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес – до 200 лв. месечно (чл.42, ал.3 от ЗНЗ) - 1373,91 лв.

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда”, гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски”, № 3, ет.3 както и на тел.: 0726/22568 и във филиалите към дирекцията в гр. Годеч - ул. „Република”, №1, тел.0729/22175

EspressoNews