Дванадесет са точките в заседанието на ОбС-Драгоман за месец юли

316 преглеждания

То ще се проведе в петък

Покана за редовно заседание на Общински съвет – Драгоман бе публикувана на официалния сайт на местната администрация. Заседанието е насрочено за 27 юли 2018 г. с начало 15:00 часа. То ще се проведе в Заседателната зала на Община Драгоман, при следния проект за дневен ред:

1. Докладна записка с вх.No100-346/12.07.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Драгоман за 2017г.

2. Докладна записка с вх.No100-317/14.07.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Приемане годишен отчет за състоянието на Общинския дълг 2017г.

3. Докладна записка с вх.No100-361/19.07.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Освобождаване на заделен с Бюджет 2018г. резерв от държавни дейности на ДГ “Радост“.

4. Докладна записка с вх.No100-360/19.07.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Предоставяне на земи от ОПФ на основание чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ. И Молба с вх.No94-00394/12.06.2018г. от Бисерка Георгиева Попова.

5. Докладна записка с вх.No100-357/19.07.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Разрешение за изработване на инвестиционен проект за изграждане на уличен водопровод и улична канализация за водоснабдяване и отводняване на поземлен имот ПИ No065063, местност „Окол“, землище гр. Драгоман, община Драгоман, обл. Софийска.

6. Докладна записка с вх.No100-354/19.07.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Предложение ДГ „Радост“ гр. Драгоман да бъде включена в Списъка на защитените детски градини.

7. Докладна записка с вх.No100-355/19.07.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Предложение СУ „Хр. Ботев“ гр.Драгоман да бъде включено в Списъка на защитените училища.

8. Докладна записка с вх.No100-356/19.07.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Предложение СУ „Хр. Ботев да бъде включено в Списъка на средищните училища.

9. Докладна записка с вх.No100-358/19.07.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

10. Докладна записка с вх.No100-359/19.07.2018г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

11. Заявление с вх.No94-00449/17.07.2018г. от Симеон Богданов Симов, относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

12. Други.

В същия ден ще заседават и комисиите по образование, здравеопазване, култура, младежка политика, спорт, социална; по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, транспорт, земеделие, гори, екология, околна среда и води и по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, програми на Европейски съюз, става ясно още от поканата за заседанието.

EspressoNews