Жителите на Костинброд с интерес към мерките за заетост

432 преглеждания

Над 60 души посетиха изнесената приемна на ОИЦ-София в града

Екипът на Областeн информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в община Костинброд, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 

62 души посетиха приемната, като най-голям интерес имаше към мерките за насърчаване на заетостта. Експертите на ОИЦ-София представиха на посетителите предстоящата да се отвори през месец ноември процедура „Умения“. Съгласно индикативната работна годишна програма на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по тази процедура ще се финансира именно мерки за повишаване адекватността и уменията на търсещи работа безработни и неактивни лица, съобразно актуалните нужди на бизнеса. По процедура „Умения“ ще могат да кандидатстват работодатели с проекти на стойност между 15 000 и 391 166 лева (по Компонент 2) или 3 911 660 лева по (Компонент 1).

Представителите на ОИЦ-София отговориха и на въпроси, свързани с подкрепа за пчеларство и стартиране на малък бизнес.

Откритата приемна в община Костинброд е част от информационна кампания на ОИЦ-София, която се провежда във всички 22 общини от Софийска област и има за цел да популяризира актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. На 8 юни екипът на ОИЦ-София ще посети община Божурище.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

източник: www.eufunds.bg