ОИЦ-София проведе изнесена приемна в Годеч

310 преглеждания

Щандът на открито събра над 60 души, които се интересуваха какви са възможностите, които им предоставят европрограмите

С преобладаващ интерес към възможностите за финансиране на проектни идеи по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) бе белязана двайсет и първата подред изнесена приемна на ОИЦ – София в община Годеч, която е част от пролетната информационна кампания на ОИЦ - София във всички 22 общини от Софийска област. Щандът на открито събра над 60 души, които се интересуваха какви са възможностите, които им предоставят европрограмите. Основните въпроси на посетителите бяха насочени към мерките за временна заетост по различни проекти, финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както и към условията за кандидатстване по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР, които в момента са подложени на обществено обсъждане.

По подмярка 4.1.2 ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. Това може да стене чрез различни дейности по модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и нематериални активи, чрез подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията или чрез създаване и презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед. Повишаването на енергийната ефективност и производството на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства също ще бъдат сред допустимите за финансиране мерки по 4.1.2. Стопаните ще могат също да правят инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда или инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на ЕС. С пари по процедурата ще може да се извършва изграждане, реконструкция или рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата. Писмени предложения и коментари по проекта на Условия за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 29.06.2018 г., след което се очаква да стартира и приемът на проектни предложения.

Софийската областна информационна кампания на ОИЦ – София завършва на 19 юни, когато експертите на центъра ще бъдат в община Ботевград.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

източник: www.eufunds.bg

снимка: www.eufunds.bg