ОбС-Божурище с редовно заседание на 28 юни

604 преглеждания

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

Общинският съвет на Божурище ще проведе редовно заседание на 28.06.2018г. /четвъртък/, от 14:00 часа в малкия салон на НЧ „Христо Ботев–1934", информират на официалната страница на ведомството.

Ето и Дневен ред на заседанието:

1.Промяна в общинския бюджет за 2018 година–Докладна записка с

рег.№ Д-178/20.06.2018г.

2.Кандидатстване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проект “Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – гр.Божурище”-Докладна записка с

рег.№ Д-177/20.06.2018г.

3.Даване на съгласие за предоставяне под наем на помещение № 1в сграда, находяща се в УПИ IVобщ., кв.31по плана на гр. Божурище,наСДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ“-Докладна записка с рег. № Д-179/20.06.2018г.

4.Даване на съгласие за провеждане на процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за неурбанизираната територия на с.Гурмазово за поземлен имот с идентификатор 18174.64.43 –Докладна записка с рег. № Д-183/21.06.2018г.

5.Определяне на размера на трудовото възнаграждение на Кмета на село Хераково-Докладна записка с рег.№ Д-181/21.06.2018г.

6.Допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване  /ПРЗ/ в обхват УПИ VI-40 и УПИ XV-39, кв. 2, кв. „Максим Горки”, гр. Божурище, общ. Божурище и осигуряване на транспортен достъп чрез удължаване на локално платно към път I-8 от км 41+225 до км 41+325, в представляващ част от път с идентификатор №58606.21.4, с. Пролеша, общ. Божурище-Докладна записка с

рег.№ Д-182/21.06.2018г.

7. Изпълнение на процедура за отпускане на персонална пенсия на лица по чл. 92 от КСО – Докладна записка с рег.№ Д-184/21.06.2018г.

8. Разни

EspressoNews