Община Драгоман организира публично обсъждане на проектобюджета за 2019 г.

201 преглеждания

Вижте кога и как ще протече то

Обсъждане на финансовата рамка на община Драгоман за 2019 година организира местната администрация. Поканата е публикувана на официалния сайт на ведомството и има следния текст:

Уважаеми съграждани,

на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Драгоман, кметът на Община Драгоман кани заинтересованите лица – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и гражданите за обсъждане проектобюджета на Община Драгоман за 2019 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 16 януари 2019 година (сряда) от 10.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: стая № 7 в сградата на община Драгоман, ул.„Захари Стоянов” № 26.

Дневен ред на обсъждането:

1.Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Драгоман за 2019 г.

2.Обсъждане на проекта на бюджета на Община Драгоман за 2019 година.

Правила за участие в публичното обсъждане:

1. Докладва се проекта на общински бюджет по функции и дейности.

2. На участниците в обсъждането се дава възможност за предложения и изказвания.

3. Докладват се постъпилите становища и предложения, входирани в деловодството на община Драгоман.

4. За провеждането на публичното обсъждане се съставя протокол, в който се отразяват:

4.1. Датата, мястото и часа на провеждане на обсъждането.

4.2. Докладваният проект за бюджет.

4.3. Направените предложения и становища.

5. Протоколът от проведеното обсъждане е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на Общински съвет-Драгоман.

Мнения и предложения могат да се входират в деловодството на Община Драгоман, ул.„Захари Стоянов” № 26 от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в работни дни, най-късно до 15.01.2019г., посочва още поканата.

Източник: Община Драгоман