Община Костинброд обявява прием на документи за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда

349 преглеждания

„Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“

Община Костинброд обявява прием на документи във връзка със Споразумение между Агенция „Социално подпомагане“ и Община Костинброд за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда(„Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“).

Документите се приемат всеки работен ден от 17април 2018г. до 23 април 2018г. (включително), в Центъра за услуги и информация за гражданите (ЦУИГ), стая № 12 (Деловодство).

За кандидатстване, подбор и наемане на предоставящи услугите, „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“, следва да се попълнят следните документи: Заявление 1.

Желаещите за включване ще обслужват една от следните групи:

 • Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца(не се отнася за деца с ТЕЛК над 90%);
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Желаещите да предоставят услугата „личен асистент“ подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Костинброд, ул. Охрид № 1.

Необходими документи към Заявление 1:

 • Копие на документ за самоличност;
 • Автобиография (по образец);
 • Копие на документи за придобита образователна степен и/или обучение по друг проект за „личен/социален асистент: или „домашен помощник“(при наличие на такива);
 • Служебна бележка от месторабота (ако е приложимо);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

За кандидатстване и подбор на потребители за интегрирана социална услуга, нуждаещи се от „личен асистент“, следва да се попълнят  следните документи: Заявление 2.

Желаещите за включване ще обслужват една от следните групи:

 • Хора с увреждания и техните семейства, вкл. деца(не се отнася за деца с ТЕЛК над 90%);
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Желаещите да бъдат включени в програмата подават необходимите документи по настоящ адрес в Община Костинброд, ул. Охрид № 1.

Необходими документи към Заявление 2:

 • Документ за самоличност (копие);
 • За дете- удостоверение за раждане (копие); документ за самоличност на законния представител- родител, настойник, попечител (копие);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол от ЛКК или друг медицински документ, (копие), ако е приложимо;
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие), ако е приложимо;
 • Други документи, ако е приложимо.

Източник: Община Костинброд