Община Своге подготвя регистър на асансьорите в блоковете на нейна територия

339 преглеждания

До 31 януари домсъветите трябва да представят документи

В срок до 31 януари, собствениците на многофамилни сгради с асансьорни уредби на територията на община Своге трябва да представят в местната администрация заверени копия на документи за техническа изправност на съоръженията. От съобщения публикувано на официалната страница на Общината става ясно, че това е необходимо за попълване на изгражданата в община Своге база данни на съоръженията подлежащи на технически надзор.

Ето и пълния текст на съобщението:

„Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с попълване на изгражданата в община Своге, база данни на съоръженията подлежащи на технически надзор и изпълнение разпоредбите на чл, 20, ал. 1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори в сила от 12.05.2003 г. приета с ПМС № 75 от 01,04.2003 г., следва да представите в едномесечен срок заверени с „Вярно с оригинала", копия на договор за поддръжка на асансьора с физическо или юридическо лице вписано в регистъра на лицата извършващи поддръжка, ремонт и преустройаане на асансьорите по смисъла на Глава четвърта от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори в сила от 12.05.2003 г. приета с ПМС № 75 от 01.04.2003 г., както и копие от:

1. Декларацията за съответствие за съоръжението.

2. Регистрация на съоръжението пред регионалния отдел на ГД „ИДТН“.

3. Последния   съставен   Ревизионен   акт  и   страницата   с   регистрация   на Ревизионната книга на съоръжението.

Следва в срок до края на м. Януари всяка година да предоставяте заверени копия от съставените при извършените прегледи и проверки за изтеклата година протоколи предписания и актове по смисъла на Раздел III „Технически прегледи и проверки" от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори в сила от 12.05.2003 г. приета с ПМС № 75 от 01.04.2003 г.

С уважение,

ИЛИЯ БОГДАНОВ

Заместник Кмет на Община Своге

ОБЩИНА СВОГЕ“

Източник: Община Своге

EspressoNews