Община Своге публикува обявление за процедиране за одобряване на ПУП ПРЗ

349 преглеждания

В 14-дневен срок могат да се подават писмени възражения, предложения и искания до кмета на общината

Община Своге публикува на официалния си сайт обявление до заинтересованите лица и служби относно процедиране за одобряване на Подробния устройствен план  – План за регулация и застрояване за изменение на улица с ОТ 173-174-175-176-177-179-182-183-184 с намаляване широчината й от 10,00м. на 6,00м., с оглед тежките теренни условия и запазване на изградена инфраструктура –подпорна стена с височина от 4м. до 0,5м., и изменение регулационните граници на УПИ І-„Детски комбинат“ и отреждането му „За здравен дом“ и образуване на нов УПИ VІ с отреждане „За резервоар и озеленяване“, кв.17 по ПУП на село Реброво, Софийска област.

„Уважаеми дами и господа,

На основание чл.128, ал.3, във връзка с чл.131, ал.1 и 2, т.1 и § 4 от (ДР) от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге Ви  съобщава,  че се процедира за одобрение допуснат за изработване Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване за изменение на улица с ОТ 173-174-175-176-177-179-182-183-184 с намаляване широчината й от 10,00м. на 6,00м., с оглед тежките теренни условия и запазване на изградена инфраструктура – подпорна стена с височина от 4м. до 0,5м., и изменение регулационните граници на УПИ І-„Детски комбинат“ и отреждането му „За здравен дом“ и образуване на нов УПИ VІ с отреждане „За резервоар и озеленяване“, кв.17 по ПУП на село Реброво, Софийска област.

Преписката се намира в дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге. Справки по нея могат да се извършват във всеки работен ден от седмицата в рамките на работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ по проекта могат да се правят писмени възражения, предложения и искания до Кмета на Община гр. Своге, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.“, гласи обявлението, поместено на сайта на общината.

EspressoNews