Община Своге разреши изработването на ПУП в м. „Реката – Върлежо“ в Искрец

369 преглеждания

Обявлението е публикувано на сайта на Общината

Обявление на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ публикува на официалния си сайт Община Своге. С него от администрацията съобщават, че е разрешено изработването на ПУП-ПЗ. Ето текстът на обявлението:

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 647 от Протокол 45 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 12.04.2018г., влязло в сила – 10.05.2018г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересувананото лице-собственик на имота, проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 105001 с начин на трайно ползване: пасище, мера, IX та категория в местн. „Реката – Върлежо“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на село Искрец, община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на земята  и застрояването й със сгради – център за възрастни хора и рехабилитация, съгласно съответните устройствени показатели за устройствена зона за Жилищно строителство (Жм).

С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ / п /

за кмет на Община Своге