Община Своге разреши изработването на проект за ПУП в м. "Бахчата"

354 преглеждания

Със съобщение на сайта си

Обявление на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ публикува на официалния си сайт Община Своге. С него от администрацията съобщават, че е разрешено изработването на ПУП. Ето текстът на обявлението:

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 646 от Протокол 45 от заседание на ОбС- Своге, проведено на 12.04.2018г., влязло в сила на 04.05.2018г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересувананите лица-собственици на имота, проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 042051 с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, IXта категория в местн. „Бахчата“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на село Брезе, община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на земята за неземеделски нужди с цел застрояване на жилищна сграда, съгласно съответните устройствени показатели за устройствена зона за Жилищно строителство (Жм).

С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ / п /
за кмет на Община Своге

EspressoNews