Общински съвет-Годеч ще заседава на 30 април

336 преглеждания

Вижте проекта на дневен ред

На 30 април 2018 година от 13:00 часа ще се проведе априлското заседание на Общински съвет-Годеч. Проектът за Дневен ред, публикуван на официалния сайт на местната администрация, се състои от общо 9 точки.

На първо място Общинският съвет ще се заеме с преразглеждане Решения № 25, № 26 и № 27 по Протокол № 3/30.03.2018 година, върнати за ново обсъждане от Областния управител на Софийска област. След това ще бъде направен отчет за дейността на Общински съвет-Годеч и неговите комисии за периода м. юли 2017 г. – м. декември 2017 г.

Съветниците ще разгледат и предложение от кмета на общината относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане.

Местният парламент ще се произнесе и по предложение за Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2018 г. Ще бъдат гласувани още Отчета за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2017 година и приемането на Програма за закрила на детето за 2018 година.

Въпросите от дневния ред, свързани с управлението и разпореждането с недвижими имоти, които ще разгледат съветниците, включват: Изменение на действащия план за регулация и застрояване на с. Шума в кв.2 и кв. 12 и Допускане изработване на план за застрояване на ПИ № 008018 в землището на с. Лопушня,

Проектът на Дневен ред предвижда заседанието да завърши с точка „Други“, в рамките на която могат да бъдат направени изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

EspressoNews