Общински съвет-Годеч ще заседава редовно на 28 май

282 преглеждания

Проектът на дневен ред включва осем точки

На 28.05.2018 г. ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Годеч. То е с начален час 10:00 ч.и ще се състои в Заседателната зала на Общината.

Точките, предвидени в дневния ред, са седем. Сред тях е актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г. и актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Местният парламент ще преразгледа Решение № 30 по Протокол № 3 от 30.03.3018г. за кандидатстване по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Общинският съвет ще разгледа отчета за изпълнение на бюджета на „Медицински център – Годеч”ЕООД за 2017 година.

Вижте пълния проект на дневен ред, публикуван на официалния сайт на община Годеч.

EspressoNews