Общински съвет-Костинброд ще заседава на 30 август

349 преглеждания

Вижте проекта за Дневен ред

48 редовно заседание на Общински съвет-Костинброд ще се проведе на 30 август 2018 г. /четвъртък/ в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947”. Началният час, обявен в поканата публикувана на официалния сайт на Общината, е 16:00 ч. Проектът за Дневен ред включва общо 21 точки:

1. Докладна записка № 93-00-535/10.08.2018 година, относно: Приемане на окончателен годишен план на бюджета 2017 год. и отчета на бюджета  за 2017 год. на Община Костинброд.

2. Докладна записка № 93-00-536/10.08.2018 година, относно: Промяна размера на  бюджета за 2018 година.

3. Докладна записка № 93-00-554/17.08.2018 година, относно: Приемане  проект за седма промяна на поименен списък на обектите за придобиване на  ДМА, основен  ремонт  и безобектови машини  и  съоръжения  – централна  доставка  с лимитни  средства  за  2018 година и разшифровката на капиталовите разходи,  финансирани от приходи по § 40-00.

4. Докладна записка№ 93-00-550/17.08.2018година, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с  имоти – общинска собственост за 2018 година.

5. Докладна записка № 93-00-548/15.08.2018 година, относно: Учредяване право на строеж за изграждане на нежилищни обекти – гаражни клетки на територията на гр.Костинброд.

6. Докладна записка № 93-00-538/10.08.2018 година, относно:    Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник.

7. Докладна записка № 93-00-537/10.08.2018 година, относно:    Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Костинброд.                     

8. Докладна записка №93-00-532/10.08.2018 година, относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд.              

9. Докладна записка № Гр-34/02.08.2018 година, относно: Именуване на улица с о.т.83в-о.т.83г-о.т.83д-о.т.83е-о.т.83ж между река Блато и кв.260 по плана на гр.Костинброд, общ. Костинброд.

10. Докладна записка № 93-00-547/15.08.2018 година, относно: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Костинброд за периоза м.януари – м.юни 2018 година.

11. Докладна записка № 08.00-57/17.08.2018 година, относно:    Подготовка на проектно предложение на община Костинброд по Процедура за подбор на проекти по Подмярка 7.2 ,,Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ ,,Костинброд – Своге“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони.

12. Докладна записка № 08.00-58/17.08.2018 година, относно:    Подготовка на проектно предложение на община Костинброд по процедура за подбор на проекти по Подмярка 7.2 ,,Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ ,,Костинброд – Своге“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони.                    

13. Докладна записка № 08.00-59/17.08.2018 година, относно:    Подготовка на проектно предложение на община Костинброд по процедура за подбор на проекти по Подмярка 7.2 ,,Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ ,,Костинброд – Своге“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони.                  

14. Докладна записка №93-00-551/17.08.2018 година, относно: Разрешаване на групи и паралелки с численост под определения минимум в училищата на територията на община Костинброд за учебната 2018/2019 година съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.           

15. Докладна записка №93-00-552/17.08.2018 година, относно: Утвърждаване на разпределението на децата в групите в детските градини на територията на община Костинброд за учебната 2018/2019 година съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

16. Докладна записка №93-00-553/17.08.2018 година, относно: Освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2018/2019 година.

17. Докладна записка № 93-00-540/10.08.2018 година, относно: Одобряване на проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура-дъждовна канализация от ПИ 322.37 до р.Крива на през поземлени имоти 0.19, 0.23, 0.57 – земеделски пътища по КВС и 0.60 местен път IV-ти клас в землището на с.Голяновци, общ.Костинброд.

18. Докладна записка № 93-00-541/10.08.2018 година, относно: Допускане за изработване на проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ за елемнти на техническата инфраструктура-външно електро захранване № 173007 с.Петърч по общински земеделски път 142.1 и имот 12.38 река по Картата на възстановената собственост.    

19. Докладна записка №93-00-542/13.08.2018 година, относно: Съгласуване на подробен устройствен план /ПУП / за проект модернизация на железопътна линия ( София – Драгоман) – Гара Волуяк – Гара Петърч от км 9+200 до км 21+273 в землището на Костинброд / Парцеларен план – Костинброд, Парцеларен план – Петърч и  План за регулация и застрояване Костинброд.                 

20. Докладна записка № 93-00-541/24.08.2018 година, относно: Упълномощаване на Кмета на община Костинброд за подписване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансова плащане във ъвръзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на (СВОМР) на МИГ ,,Костинброд – Своге“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.                

21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.