По седем точки ще заседава ОбС-Годеч на юнската си сесия

323 преглеждания

Заседанието е насрочено за 29-ти

Седем точки са предвидени в юнското заседание на Общински съвет – Годеч. То ще се проведе на 29 юни от 13:00 часа.

Общинският съвет ще започне работа с разглеждане на предложение от кмета на общината за Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година. След това ще бъде гласувано и предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Местният парламент ще реши и дали да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на части от имот – частна общинска собственост на ТП ДГС – Годеч, след което ще гласува искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Продажба на недвижим имот с площ 184 кв.м, придаващ се към УПИ XVIII-1524 в кв.119 – гр. Годеч и Продажба на недвижим имот с площ 218 кв.м, придаващ се към УПИ XIX-1524 в кв.119 – гр.Годеч са следващите точки, включени в проекта на Дневен ред.

Заседанието на ОбС-Годеч ще завърши с точка „Други“, изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

EspressoNews