Предстои редовно заседание на Общински съвет-Сливница

307 преглеждания

Вижте дневния ред

Покана за свикване на редовно заседания на Общински съвет-Сливница е публикувана на сайта на местната администрация. То ще се състои на 12 октомври /петък/, от 16:00 ч. в салона на община Сливница – ет.1. Ето докладните и темите, които са включени в проекта на Дневен ред на местния парламент:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Вх. № 105 ОТНОСНО: Определяне на представител на община Сливница в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Света Анна" - София АД - вносител: Марин Павлов – Председател на ОбС

Вх. № 106 ОТНОСНО: Одобряване на пазарни оценки и възлагане провеждането на публичен търг за продажба на недвижим общински имот, находящ се в гр. Сливница, м. „Лозище“ - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 107 ОТНОСНО: Одобряване на процедура за избор на финансова /кредитна институция или финансов посредник - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 108 ОТНОСНО: Разпределение на общинските пасища, мери и ливади съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 109 ОТНОСНО: Предложение от Областния управител на Софийска област за обявяване на гр. Сливница за „Град на Българската бойна слава“ - вносител: Васко Стоилков - кмет

Вх. № 110 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на община Сливница за 2018 г. - вносител: Васко Стоилков - кмет

2. Изказвания, питания,становища и предложения на граждани

3. Въпроси към кмета и отговори

4. Разни

EspressoNews