Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алдомировци и с. Извор

665 преглеждания

Съобщи Община Сливница

В публикация на официалния си сайт Община Сливница съобщи, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Алдомировци и с. Извор. Вижте пълния текст на съобщението:

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ Ви съобщавам, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираните територии и всички застроени територии в землищата на с. Алдомировци и с. Извор, община Сливница /обяв. в ДВ, бр.34 от 20.04,2018 г/.

В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник" до 21.05.2018 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по приетите материали и данни пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област /СГКК/ и в Община Сливница.

По този повод Ви уведомявам:

1. Подаването на писмени искания и възражения не решава спорове за материално право между собственици на поземлени имоти.

2. Допуснати непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват и поправят по молба на заинтресованото лице до СГКК след влизането в сила на заповедта за одобряване, като необходимите изменения се извършват по реда на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние.

3. Когато непълнотите и грешките в кадастралната карта и кадастралните регистри са свързани със спор за материално право, те се коригират от СГКК след решаването на спора по съдебен ред.

4. Материалите се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област и в Община Сливница.

Справки могат да се правят в сградата на Община Сливница /от 08.05.2018г/ и в СГКК-Софийска област, гр. София, ул. „Мусала" № 1, ет.З, всеки работен ден от 9,00 до 11.30ч. и от 14,00 до 16.00 ч.

Служба по геодезия, картография и кадастър - Софийска област