Проведе се „Лятна академия“ за деца в Драгоман

498 преглеждания

Часовете включваха занимания по български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата, арт занимания

„Лятна академия“ за деца се проведе по време на лятната ваканция в Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при община Драгоман. Организатори и провеждащи обучението бяха обществените възпитатели към комисията Клавдия Милчева и Павлина Колева в партньорство с начални учители в СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман. Академията, чиято цел бе попълването на пропуски в знанията от учебната програма, повишаване мотивацията за учене и подобряване на подготовката по изучаваните предмети, работи в неформална среда с деца в начален етап на обучение до IV клас, деца от Кризисен център и от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Драгоман.

Часовете по време на „Лятната академия“ включваха занимания по: Български език и литература - Звукове, срички, думи, изречения, текст. Правила за правопис. Редактиране на текст - преразказ, съчинение; Математика - Действия събиране, изваждане, умножение, деление. Решаване на текстови задачи; Човекът и обществото - Значими дати и личности в българската история; Човекът и природата - Видове среда. Приспособления на живите организми. Човешко тяло – органи; Арт занимания - Рисунка по желание, илюстрация към текст.

EspressoNews