Топъл обяд за 100 лица ще осигурява Община Своге

373 преглеждания

По оперативна прграма за храни и/или основно материано подпомагане

Община Своге и Агенцията за социално подпомагане подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016- 2020“. Изпълнението на договора започва от 01 януари 2019 г.  и е със срок до 30 април 2020 г. Благодарение на програмата възможност да получат безплатен, топъл обяд ще имат общо 100 лица, представители на целевите групи на територията на община Своге. Те ще се хранят всеки работен ден от понеделник до петък със супа, основно ястие и хляб. Стойността на договора е 57 750 лева.

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. е одобрена от Европейската комисия на 05 декември 2014 г. Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Тя е стратегически документ, който е рамката за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Фонда и националния бюджет, в рамките на програмния период 2014-2020 г. и ще обхване територията на цялата страна.

Програмата допринася за постигане на Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“. В изпълнение на тази цел, програмата се насочва към лицата, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация. Анализираното състояние на равнището на бедност, групите в риск от бедност е основание България да реши средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица да бъдат използвани за подпомагане с храни като основно материално лишение. Подкрепата по оперативната програма ще се реализира чрез два основни типа операции – предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд.

Под формата на индивидуални пакети хранителни продукти подкрепата по програмата ще се предоставя на лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. Предоставянето на пакетите на лицата от целевата група ще се извършва от партньорска организация, която ще има задължението да транспортират пакетите до домовете на хората, които не могат да се придвижат до пунктовете за раздаване на храни.

Под формата на топъл обяд, подкрепата по програмата ще се предоставя на лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни деца и лица. Партньорски организации за предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група ще бъдат общини или райони на общини на територията на Република България. Те  ще получават финансиране за времето, в което не са осигурени средства от фонд „Социална закрила“, т.е. от май до септември. Общините, които не са получили финансиране от фонд „Социална закрила“ ще могат да кандидатстват по оперативната програма за целогодишно осигуряване на топъл обяд на най-бедните.

Източник: Община Своге