Три проекта подаде успешно Община Драгоман по втория прием на ПРСР

402 преглеждания

Те ще подобрят качеството на живот и градската среда

Община Драгоман входира успешно три проекта по втория прием на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.  

През този програмен период Община Драгоман отново набляга на изготвянето на проекти, които ще допринесат за подобряването на качеството на живот и градската среда. Ето и проектните предложения, по които местната администрация очаква решение:

Проект 1: „Реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ в гр. Драгоман, включително съоръженията и принадлежностите към нея“

Проект 2: „Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в СУ „Христо Ботев“, УПИ I, кв. 5, гр. Драгоман, община Драгоман“

Проект 3: „Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в гр. Драгоман – игрище за баскетбол“

Предстои всички проектни предложения, постъпили по програмата, да бъдат разгледани и оценени от комисия, след което ще стане ясно дали Община Драгоман ще получи финансиране за реализирането на проектите.

EspressoNews