Утвърден е проекта на Общ устройствен план на община Годеч

477 преглеждания

Вижте го

Община Годеч публикува на официалния си интернет сайт утвърдения проект на Общ устройствен план. Той е изготвен от „Геохарх“ ЕООД-гр. София, а възложител е Общинска администрация-Годеч. Проектът е утвърден след проведен Общински експертен съвет по устройство на територията.

Публикуваните от местната администрация документи включват текстовата и графична част на Общия устройствен план, външни връзки и информация за културно-историческото наследство, водоснабдяването, транспортът и комуникациите, проводи и опорен план. Има информация за видовете собственост на територията на община Годеч, както и правила и нормативи.

С всички документи можете да се запознаете на сайта на Община Годеч.

 EspressoNews