„МИГ - Берковица и Годеч“ приема проектни предложения към стратегия за ВОМР

294 преглеждания

По мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:

Цели на предоставяната помощ по мярката са:

Дребните и средни земеделски стопанства на територията на МИГ да разнообразят произвежданата земеделска продукция и да повишат качеството й чрез модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;

Да се повиши делът на биологично чистата земеделска продукция;

Опазване компонентите на околната среда;

Достигане/ спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и/ или подобряване на условията в земеделските стопанства.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 03.09.2018 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 12.10.2018 г.

Повече информация за допустимите кандидати, дейности, критерии за оценка и др. може да намерите на страницата на община Годеч.

EspressoNews