32 точки в Дневния ред на октомврийската сесия на ОбС-Костинброд

196 преглеждания

Вижте проекта за Дневен ред

Редовно заседание на Общински съвет-Костинброд ще се проведе на 11 октомври 2018 г. /четвъртък/ в малкия салон на читалище „Иван Вазов -1947”. Началният час, обявен в поканата публикувана на официалния сайт на Общината, е 16:00 ч. Проектът за Дневен ред включва общо 21 точки:

1.Докладна записка № 93-00-621/20.09.2018 година, относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на Бюджета за първото шестмесечие на 2018 год. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд. Становища:   Всички ПК и ИБФ.            

2.Докладна записка № 93-00-622/20.09.2018 година, относно: Актуализирана бюджетна прогноза на община Костинброд за периода 2019-2021 год. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Всички ПК и ИБФ.              

3. Докладна записка № 93-00-668/26.09.2018 година, относно: Приемане  проект за осма промяна на поименен списък на обектите за придобиване на  ДМА, основен  ремонт  и безобектови машини  и  съоръжения  – централна  доставка  с лимитни  средства  за  2018 година и разшифровката на капиталовите разходи,  финансирани от приходи по § 40-00. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Всички ПК и ИБФ.

4. Докладна записка№ 93-00-665/26.09.2018година, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с  имоти – общинска собственост за 2018 година. Вносител: Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

5. Докладна записка № 93-00-603/10.09.2018 година, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижим имот. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

6. Докладна записка № 93-00-620/19.09.2018 година, относно: Приемане на цена за продажба на общински недвижим имот. Вносител: Трайко Младенов- Кмет на община Костинброд;. Становища: Комисия по ИБФ.

7. Докладна записка № 93-00-654/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за обявяване на търг с тайно наддаване за възмездно учредяване право на строеж върху терен – частна общинска собственост. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.             

8. Докладна записка № 93-00-655/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

9. Докладна записка № 93-00-659/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за здравни дейности. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

10. Докладна записка № 93-00-660/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

11. Докладна записка № 93-00-661/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

12. Докладна записка № 93-00-663/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот –  общинска собственост за здравни дейности.

13. Докладна записка № 93-00-664/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

14. Докладна записка № 93-00-662/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за компютърни услуги и комуникации. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

15. Докладна записка № 93-00-658/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за признаване правото на собственост и предоставянето на имоти по  реда на чл.19 ото ЗСПЗЗ, включени в Общинския поземлен фонд. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

16. Докладна записка № 93-00-657/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за признаване правото на собственост и предоставянето на имоти по  реда на чл.19 ото ЗСПЗЗ, включени в Общинския поземлен фонд. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

17. Докладна записка № 93-00-666/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за промяната на собдтвеност от публична общинска в частна общинска собственост. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

18. Докладна записка № 93-00-667/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за промяна на начина на трайно ползване на общински поземлени имоти от землището на с.Градец, община Костинброд, Софийска област. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

19. Докладна записка № 93-00-656/26.09.2018 година, относно: Протокол от 31.08.2018 г. на комисията по чл.18, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на община Костинброд. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ.

20. Докладна записка №93-00-645/26.09.2018 година, относно: Разрешаване на групи и паралелки с численост под определения минимум в училищата на територията на община Костинброд за учебната 2018/2019 година съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ и ОНК.

21. Докладна записка №93-00-646/26.09.2018 година, относно: Освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2018/2019 година. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ и ОНК.

22. Докладна записка № 93-00-643/26.09.2018 година, относно: Премане на поименен списък на педагогически специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на община Костинброд, имащи право на възстановяване на транспортните разходи за учебната 2018/2019 година. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ИБФ и ОНК.

23. Докладна записка № 93-00-648/26.09.2018 година, относно: Утвърждаване на общинска транспортна схема. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по ТТСУ.

24. Докладна записка № 93-00-647/26.09.2018 година, относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по МС.

25. Докладна записка № 93-00-670/26.09.2018 година, относно: Провеждане на 43-то извънредно Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Свата Анна“ – София АД. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по МС.

26. Докладна записка № 93-00-649/26.09.2018 година, относно: Изменение на подробния устройствен план /план за регулация / за промяяна на регулационния план на гр.Костинброд по кадастралната карта на града в частта на УПИ I -1125 при о.т.591а и о.т. 756, кв.170 по плана на Костинброд. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по УТ.

27. Докладна записка № 93-00-650/26.09.2018 година, относно: Изменение на подробния устройствен план / план за регулация / за разширяване на регулационния план на гр.Костинброд, и образуване на нова задънена улица с о.т.83з, о.т.83и, о.т.83к, о.т.83, о.т.83л, о.т.83м, о.т.83н и о.т.83 на кв.19 по плана на Костинброд. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по УТ.

28. Докладна записка № 93-00-651/26.09.2018 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за засрояване в поземлен имот 38978.631.9 м.„Престола“, землище на Костинброд. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по УТ.

29. Докладна записка № 93-00-652/26.09.2018 година, относно: Изменение на подробния устройствен план / план за регулация / за промяна на регулационния план на с.Понор по имотна граница на УПИ I-79 при о.т.42, кв.8 по плана на селото. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по УТ.

30. Докладна записка № 93-00-685/04.10.2018 година, относно: Изменение и допълнение за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по МС.

31. Докладна записка № 93-00-684/04.10.2018 година, относно: Изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Костинброд. Трайко Младенов - Кмет на община Костинброд; Становища: Комисия по МС.

32. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

EspressoNews