Общински съвет-Своге ще заседава на 29 декември

Добавена на:
22.12.2017/13:31
Коментари: 0

Предстои редовно заседание на Общински съвет-Своге, което ще се проведе на 29 декември от 09:30 ч., в конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“.

Общо 23 точки са заложени в проекта на Дневен ред. Сред тях са такива за на Годишна програма на Община Своге за управление и  разпореждане  с  имоти - общинска  собственост за 2018 г. Включено е и предложение относно актуализация и вътрешни компенсирани промени на капиталови разходи по отделни източници на финансиране за строителство и основен  ремонт (вкл. за израждане и основем  ремонт на местни общински пътища), за придобиване на материални и нематериални активи, придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2017 г. на община Своге.

Общинският съвет ще разгледа и предложения относно: промяна в общия размер на бюджета и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции към 31.12.2017 год., определяне на таксата за битови отпадъци за 2017 г. по показател „брой ученик" за училищата в община Своге, приемане на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозване на община Своге за 2018  г.  и  определяне  на  размера  на таксата  за  битови  отпадъци, както и предложение относно увеличаване капацитета на социалната услуга „Център   за   обществена    подкрепа" и предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства.

Местният парламент ще се произнесе и по предложение относно кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития", съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Целият проект на Дневен ред може да видите на официалния сайта на община Своге.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: