Община Драгоман публикува текстовете на наредби, актуални към началото на 2018 г.

Добавена на:
03.01.2018/10:06
Коментари: 0

Община Драгоман публикува на официалната си интернет страница актуалните към началото на 2018 година наредби.

На сайта могат да бъдат намерени: Наредба №1 За обществения ред, поддържане на чистотата и опазване общинските имоти на територията на община Драгоман; Наредба №2 За пожарната безопасност на територията на община Драгоман; Наредба №3 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Драгоман; Наредба №4 За условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на община Драгоман; Наредба №5 За управление на отпадъците на територията на община Драгоман; Наредба №6 За регистрация, стопанисване и контрол на кучетата  в община Драгоман; Наредба №7 За управление  на общинските пътища  на  територията на община  Драгоман; Наредба №8 За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман; Наредба №9 За дейността на община Драгоман по предоставяне на социални услуги от “Домашен социален патронаж”.

Публикувани са също и актуалните текстове на: Наредба №13 За определяне на размера на местните данъци на територията на община Драгоман; Наредба №14 За символите, почетните знаци и звания; Наредба №15 За поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Драгоман; Наредба №16 За изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Драгоман; Наредба №17 За рекламно – информационната дейност на територията на община Драгоман; Наредба №18 За отглеждане на животни на територията на община Драгоман; Наредба №19 За разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане; Наредба №20 За управление и ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Драгоман; Наредба Бюджет 2014г.; Наредба Търговски дружества.

На официалната интернет страница на местната администрация гражданите могат да се запознаят още с: Правилника за дейността на ОбС-Драгоман, изменен на 04.12.2015г.; Наредба за вътрешния ред и правилата за ползване на общинска спортна зала в гр. Драгоман; Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община  Драгоман за периода 2017 - 2020г.; Краткосрочна програма за насърчаване  използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017 – 2019 година.

Вижте пълните текстове на документите на сайта на Община Драгоман.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: