Община Костинброд обявява обществена поръчка за специализиран превоз на деца и ученици

Добавена на:
01.02.2018/12:04
Коментари: 0

Община Костинброд обявява открита процедура по реда ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно, на територията на община Костинброд до май 2019 година“ с три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължително предучилищно образование, на територията на община Костинброд“; Обособена позиция 2: „Извършване на специализиран превоз на ученици до приемно СУ „Д-р Петър Берон“, община Костинброд; Обособена позиция 3: „Извършване на специализиран превоз на ученици до средищно ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, община Костинброд

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за услугата, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер на: 20 476,50 лв. без ДДС за първа обособена позиция; 35 231,63 лв. без ДДС за втора обособена позиция; 10 840,50 лв. без ДДС за трета обособена позиция. Критерият за оценка е „най-ниска цена”.

Оферти за участие в процедурата се подават в срок до 17:00 ч. на 07.02.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на 08.02.2018 г. от 10:00 ч. в административната сграда на община Костинброд.

Повече информация за обществената поръчка може да намерите на официалния сайт на община Костинброд, в раздел: „Профил на купувача“.

EspressoNews

Коментари

Няма добавени коментари.

Добави коментар: