Инвестиционно предложение за разработване на находище „Маломир” има в Община Драгоман

417 преглеждания

Стартирана е процедура по ОВОС

Обявление за инвестиционно предложение публикува на официалния си сайт Община Драгоман. С него стартира и процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Фирма „Калцит“ ЕООД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства- индустриални минерали – варовици от находище „Миломир", в землището на с. Цацаровци – община Драгоман, София-област"

За контакти: Симеон Горянов, гр. Сливница, ул. Паисий Хилендарски № 3, тел: 0897 999 887

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” №136, ет. 10, e-mail: riosv@riеw-sofia.org

В резюмето на предложението се посочва, че на основание Разрешение № 428 от 28.12.2015 г. и договор от 22.06.2016 г. между МЕ и “Калцит“ ЕООД са извършени необходимия обем геолого-проучвателни работи, с цел добив на подземни богатства — неметални полезни изкопаеми-индустриални варовици) от площ "Миломир”, в землищата на селата Цацаровци и Кембелевци в община Драгоман, Софийска област. Изготвен е геоложки доклад и са утвърдени запаси от 4196,3 хил.м и ресурси от 6753,8 хил.мз на варовици-индустриални минерали (суровина за флюс, микронизирани минерални продукти, стъкларско производство и др.).

„Калцит“ ЕООД възнамерява, след получаване на удостоверение за търговско откритие, да кандидатства за пряко предоставяне на концесия за добив пред ME по реда на Закона за подземните богатства (3ПБ).

Инвестиционното предложение включва разработване на кариера за добив на индустриални минерали-варовици със средна годишна производителност 106 618 м3 и тяхната преработка на място в мобилна трошачно-сортировъчна инсталация (тси).

Площта на инвестиционното предложение попада в приложение №2 точка 2. Минно дело а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение №1) към Закона за опазване на околната среда.

Технологията за разработване на находище „Миломир” е обвързана с минногеоложките и минно-техническите условия на залягане и начинът на разкриване на суровината. Въз основа на това, на кариерния участък ще се прилага класическа технология за открит добив на работни стъпала отгоре надолу и външно насилище за откривка. Изземването на варовиците ще се извърши по циклична технология и използването на пробивно-взривни работи. Структурата на комплексната механизация се състои от багерно-автомобилен комплекс, булдозерно насилище и мобилна трошачно-сортировъчна инсталация (ТcИ).

Находището ще се разработва за период от 35 години, като се предвижда през този период да бъдат добити 3 731 618 m3 плътна скална маса, само върху площта на запасите от бл. 1 [121]. Запасите ще бъдат подготвени за изземване и товарене след извършване на пробивно-взривни работи. Натоварената минна маса ще се транспортира с автосамосвали до трошачно-сортировъчната инсталация на територията на кариерата. Разкривката, представляваща почвени и изветрели скални материали ще се изземва с универсален булдозер и ще се складира на временно депо, извън границите на контура на запасите, но в рамките на концесионната площ. Депонираните почвени материали ще бъдат използвани впоследствие при рекултивационните мероприятия.

Минно-техническите условия за експлоатация на находището са благоприятни за открит добив при почти целогодишен режим на работа с изключение на 40 – 60 дни през зимния период. Особеностите на релефа осигуряват лесен и удобен достъп до работните хоризонти на кариерата. Теренът е хълмист с денивелация в рамките на находището от порядъка на 125 m. Черни пътища свързват концесионната площ с пътната мрежа и осигуряват самостоятелен подход до всички работни хоризонти на кариерата.

Цялата информация, включена в обявлението, вижте на сайта на Община Драгоман.

EspressoNews